خانه / مقالات / تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز / تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز | نمایندگی تعمیرات اجاق گاز آآگ

تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز | نمایندگی تعمیرات اجاق گاز آآگ

در این مطلب قصد داریم به تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز بپردازیم،که در واقع این ها نکاتی بسیار مهم هستند،

که شما باید برای سرویس دوره ای و تعمیرات اجاق گازتان بدانید.سپس به ایرادات عمومی برد ھای جرقه زن می پردازیم.

و راه حل هایی را برای حل مشکلات آنها به شما پیشنهاد می کنیم.در ادامه به چگونگی تست برد جرقه زن می پردازیم.

و در پایان اشاره ی کوتاهی به مشکلات عمومی میله گداخته جرقه زن می کنیم.

تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز

تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز

تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز

نکات تعمیرات اجاق گاز

۱٫ قطع جریان برق

قبل از اینکه روی اجاق گاز کار کنید،جریان برق دستگاه را قطع نمائید.

این کار با کشیدن دو شاخه از پریز برق می توانید انجام دھید.

یا برق را از فیوز داخل خانه قطع کنید یا فیوز را از داخل جعبه فیوز بیرون واحد قطع نمائید.

به ھر حال برق دستگاه را قطع نمائید.

 

۲٫ قطع جریان گاز

قبل از اینکه شما شروع به سرویس و تعمیر قطعات اجاق گاز نمائید جریان اجاق گازتان را قطع نمائید.

شیر قطع اجاق گاز باید در ۶ فوتی اجاق گازتان باشد.

 

۳٫ بستن شیر گاز اجاق گاز

قبل از اینکه شما شروع به سرویس و تعمیر قطعات اجاق گاز نمائید.

شیر گاز که به اجاق گازتان می آید را ببندید،شیر قطع و وصل گاز باید ۶ فوت با اجاق گازتان فاصله داشته باشد.

 

۴٫ رسیدن موفقیت آمیز به جرقه زن

برای رسیدن موفقیت آمیز به جرقه زن صفحه اجاق گاز را برمیدارید.

جرقه زن روی صفحه شعله ھا قرار دارد میان دو لوله روشن کننده شعله ھا.

 

۵٫ تست جرقه زن

اھم متر را روی رنج ۱۰۰ قرار دھید.اتصال زمینی نگه دارنده جرقه زن را تست نمائید.

اتصال باید وصل باشد سیم الکترود را جدا کرده و برای پیوستگی اتصال تست نمائید.

 

۶٫ نصب یک جرقه زن جدید

پیچ نگه دارنده حافظ جرقه زن را از صفحه شعله جدا نمائید و سیم الکترود جرقه زن را جدا نمائید.

دوباره جرقه زن را نصب نمائید.

فقط کافیه شما بطور معکوس عملیات باز کردن را انجام دھید تا دوباره جرقه زن را سوار نمائید،

اتصال زمینی درست مابین حافظ جرقه زن و صفحه شعله ھا تست نمائید.

برق و گاز دستگاه را وصل نمائید.شعله ھای سطحی را تست نمائید.

جرقه زن می تواند ۲ جرقه در ثانیه ایجاد کند یا در بعضی مدلھا ۲ الی ۳ جرقه در ثانیه ایجاد می کند.

در مدلھای الکترونیکی مطمئن شوید اجاق گازتان از حالت تست سرویس خارج نمائید.

وقتی کار تعمیرات اجاق گاز تمام شد.

 

 

برد جرقه زن اجاق گاز

برد جرقه زن در پشت اجاق گاز یا زیر صفحه در مدل اجاق گاز صفحه ای قرار دارد.

اگرچه برد جرقه زن انرژی الکتریکی خود را از سوئیچ جرقه زن از طریق کابل جرقه زن می گیرد.

یک مدار با قطعات و پالس ترانسفورماتور درون محفظه برد الکترونیکی پالس ھای الکترونیکی را،

به دو جرقه زن سطحی در ھمان زمان می فرستد،برد جرقه زن با آمپر بسیار پائینی کار می کند.

پالس ھای ولتاژ بالا یا جرقه ھای موجود شوک و خطر شدیدی برای مصرف کننده یا تکنسین تعمیرکار اجاق گاز ندارد.

 

 

ایرادات عمومی که برد ھای جرقه زن دچار می شوند

-۱ شما صدای کلیک می شنوید ولی شعله سطحی نمی تواند روشن شود.

-۲ شما صدای کلیک غیرمعمول را از جرقه زن شعله سطحی می شنوید.

-۳ شما صدای کلیک از شعله ھای سطحی نمی شنوید شعله روشن نمی شود.

-۴ پاک شدن نمایشگر یا اعلام کد خطا در نمایشگر

 

 

برای حل مشکلات فوق دستورالعمل ھای زیر را انجام دھید :

-۱ رسیدگی به مشکلات : رسیدگی به ایرادات با روشن کردن شعله ھای سطحی شروع می شود.

آیا شعله ھا روشن می شوند؟آیا شما جرقه ھای جرقه زن را می بینید؟

آیا الکترودھا(میله)جرقه زن تمیز یا کثیف است؟ آیا اتصال درستی مابین حفاظ جرقه زن و صفحه شعله ھا وجود دارد؟

در مدلھای الکترونیکی برق دستگاه را قطع نمائید و برای وصل مجدد آن دو دقیقه صبر نمائید.

اگر کد خطایی رخ بدھد کد خطا را برسی نمائید.

اگر اجاق گاز برق آنتن وصل نشد.

محل اطلاعات تکنیکی در روی صفحه ای پشت پنل کنترل قرار دارد.جھت تشخیص عیب از آن می شود استفاده کرد.

در بعضی مدلھا شما به دستورالعمل سرویس و تعمیر آن مدل جھت تشخیص عیب درست اجاق گازتان نیاز دارید.

دستور العمل سرویس به شما کمک خواھد کرد که بطرز صحیحی بر روی اجاق گازتان کار کنید

و روش صحیح تست را برای تست عملکرد صحیح قطعات به شما می آموزد.

 

-۲ بررسی عوامل خارجی : شما باید عوامل خارجی را بررسی نمائید عوامل وابسته به دستگاھتان.

آیا دستگاھتان درست نصب شده است.آیا برق ۲۲۰ ولت به دستگاھتان می رسد؟

آیا برق خروجی از پریز دارای قطب بندی(منفی-مثبت)درست می باشد؟

ولتاژ پریز بین ۲۱۰ تا ۲۳۰ ولت می باشد؟آیا قطب بندی درستی دارید؟ آیا گاز به دستگاھتان می رسد؟

 

-۳ برق دستگاه را قطع کنید : قبل از شروع کار برروی اجاق گاز یا اجاق صفحه ای برق ورودی به دستگاه را قطع نمائید.

این عمل با کشیدن دو شاخه از پریز امکان پذیر است یا برق را از مینیاتوری داخل آشپزخانه یا جعبه فیوز ورودی مجتمع قطع نمائید.

 

ھشدار : برای تشخیص عیب و تست بعضی از قطعات نیاز به روشن بودن دستگاه دارید.

وقتی شما پنل کنترل را باز می کنید شما باید آن را در حالتی نگه دارید که سیم ھا با بدنه فلزی برخورد پیدا نکند.

این عمل به شما اجازه می دھد قطعات را تست نمائید بدون اینکه به شما آسیبی برسد.

 

-۴ ورودی شیرگاز را قطع نمائید : قبل ازاینکه شما قطعات گاز را تعمیر نمائید،شیر ورودی گاز را ببندید،

شیر قطع و وصل گاز باید در فاصله ۶فوتی دستگاھتان باشد.

 

-۵ رسیدن موفقیت آمیز به برد جرقه زن : شما می توانید به اجزاء اجاق با برداشتن پشت پنل دسترسی پیدا کنید.

از جمله برد جرقه زن.

 

-۶ تست برد جرقه زن : قبل از اینکه برد جرقه را تست نمائید الکترودھای جرقه زن شعله ھای سطحی سوئیچ جرقه زن

شعله ھای سطحی را اول تست نمائید.

 

(تست برد جرقه اجاق گاز)

نصب سیم اتصال زمینی جرقه زن را چک نمائید.

حالا سیم ھای سیستم جرقه زن را جھت اتصال کوتاه یا قطعی بررسی نمائید.

اگر تست آنھا درست بود برد جرقه را تست نمائید.ولت متر را L روی درجه ۲۲۰ ولت بگذارید.

سیم ۱ را از برد جرقه در بیاورید و به یکی از پروپ ھای ولت متر وصل کنید،

پروپ دیگر ولت متر را به ترمینال خنثی برد جرقه وصل کنید.بعد برق را به دستگاه وصل کنید.

دکمه ھای برد کنترل شعله ھای سطحی را بچپرخانید و در حالت روشن قرار دھید و برای برق ۲۲۰ ولت تست نمائید.

ولت متر باید ۲۲۰ ولت را نشان دھد.

اگر چنین چیزی را نشان نمی دھد سیم ھا را جھت اتصال و پیوستگی بررسی نمائید

و ھم چنین سیم ھارا نگاه کنید تا مشکلی نداشته باشد بعد از بررسی سیم ھا

و پیوستگی ارتباطات اگر ھنوز جرقه از جرقه زن ندارید برد جرقه را تعویض نمائید.

 

-۷ بازکردن برد جرقه : در زمانی که برق دستگاه خاموش است،سیم ھا را از ترمینال برد جرقه باز کنید.

یکی بعد از دیگری نه با ھم پیچ نگه دارنده برد جرقه به دستگاه را باز کنید.

 

-۸ نصب یک برد جرقه جدید : برای نصب برد جرقه جدید،فقط مراحل باز کردن را بطور معکوس انجام دھید

و دوباره سوار کنید.

مطمئن شوید که سیم ھارا به ترمینال درست براساس دیاگرام سیم کشی که برای سرویس تھیه شده وصل نمائید.

برق و فاز دستگاه را وصل نمائید و شعله ھای سطحی را تست نمائید.

مطمئن شوید که جرقه ھای آبی نیز ظاھر می شود.این نشانه کارکرد خوب سیستم جرقه زن می باشد،

در مدلھای الکترونیکی مطمئن شوید اجاق گاز را از حالت تست سرویس خارج شده باشد وقتی تعمیر اجاق گاز تمام شده است.

 

 

(میله گداخته جرقه زن اجاق گاز)

میله گداخته جرقه زن از جنس سیلیکون-کاربیت می باشد.

وقتی ۲۲۰ ولت به میله گداخته می رسد حرارت آن به حدود ۲۰۰۰ درجه فارنھایت می رسد.

پس از اینکه درجه حرارت بالا می رود ۲ تا ۴ آمپر در / مقاومت آن پایین می آید و اجازه می دھد جریان ۵ شیراطمینان جریان پیدا کند.

 

 

مشکلات عمومی میله گداخته جرقه زن عبارتند از :

-۱ جوش آورنده اجاق روشن نمی شود.

-۲ میله گداخته جرقه زن روشن می شود اما جوش آورنده شعله جرقه نمی تواند بزند.

-۳ نمایشگر غیرمعمول که چیزی را نشان نمی دھد یا کدخطا می دھد.

 

 

در این مطلب به توضیحی درباره ی تعمیرات قسمتهای الکترونیکی اجاق گاز پرداختیم.

این را بدانید قبل از اینکه شما شروع به سرویس و تعمیر قطعات اجاق گاز نمائید جریان اجاق گازتان را قطع نمائید.

شما عزیزان می توانید جهت تعمیرات اجاق گاز آآگ خود با دیبا سرویس بعنوان نمایندگی تعمیرات اجاق گاز آآگ ،

نمایندگی تعمیرات اجاق گاز زیمنس ، نمایندگی تعمیرات اجاق گاز آریستون ، نمایندگی تعمیرات اجاق گاز لوفرا ،

اجاق گاز لاجرمانیا ، اجاق گاز ایندزیت ، اجاق گاز بوش ، تکنو ، هاردستون ، اسنوا و … تماس حاصل فرمایید.

کلیه ی خدمات پس از فروش اجاق گاز آآگ انجام شده ۶ ماه ضمانت کتبی دارد.

نمایندگی تعمیرات ماکروفر ال جی ، نمایندگی تعمیرات ماکروفر سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات ماکروفر پاناسونیک

درباره‌ی تعمیرات اجاق گاز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *